Mis Schätzeli

 

 

 

Mis Schätzeli

 

Mer händ eus so gfreut wo mer gmerkt händ,dass de Marco es Gschwösterti öberchonnt.Doch de e de 11 Woche,am 7.12.07, esch Bluet cho,bem Dokter het dis Herzli scho nömme möge schlo,e Tag spöter hämmer de schnäu e Spitau müesse.Det händ sie dech de eifach wäg gno,ich ha dech nie chönne ed ärm ne,ned tschüss säge,eifach wäg.Aber i zönde emmer es cherzli a das werd ou emmer so blibe.de tueni ou no es ängeli ond es Stärndli ofs Grab be dine Urgrosseltere z Lüpu,de chani emmerhen neume he zo der.Denn da tuet so weh,mer händ di so fest gär ond vermesse de,aber du besch emmer e eusem Herze!S Mami de Papi ond die Brüeder de Marco