Sophie und Sarah

 

 

 

Sophie und Sarah

Liebe Sophie und Sarah mir werdet oi nie vergesse. Ihr sind zwar nöd direkt bi ois, aber mir gspühret oi ganz fescht. liebi Grüess sendet oi oies mami de daddy, de benji, d`hannah de jason de hamish und de liam